Regulamin:

GWARANCJA

 

 • Na naprawę udzielana jest gwarancja na okres 3 m-cy.

 • Na części udzielana jest gwarancja producenta w terminie przez niego przewidzianym.

 • Uszkodzenie plomb lub ślady uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych itp. oraz używanie nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych dyskwalifikują sprzęt z naprawy gwarancyjnej.

 • Nie udzielamy gwarancji na sprzęt po zalaniu, który udało się naprawić.

 • Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w okresie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do serwisu.

   

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 • Serwis nie odpowiada za legalność oprogramowania i danych zawartych na nośnikach dostarczonych do serwisu. Serwis gwarantuje poufność danych zawartych na nośnikach dostarczonych ze sprzętem.

 • Serwis gwarantuje wykonanie podwójnej kopii danych w przypadku reinstalacji systemu lub formatowania dysku.
 • Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku dostępnych części oraz innych czynników niezależnych od serwisu.

 • Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nie naprawionego sprzętu o odmiennych od zgłoszonych w zleceniu objawach.

 • W przypadku rezygnacji z naprawy po przyjęciu sprzętu do serwisu klient zostanie obciążony kosztem diagnozy zawartej

  w cenniku.

 • W przypadku rezygnacji z naprawy po ustaleniu kosztów i potrzebnych części klient zostanie obciążony kosztem dotychczasowego postępowania oraz zamówionych lub zakupionych części.

 • Niniejsze zlecenie naprawy stanowi umowę o dzieło na wykonanie tej naprawy.

 • Serwis nie odpowiada za wady ukryte sprzętu, zdarzenia losowe, oraz usterki powstałe bez winy serwisu.

 • Serwis odpowiada za uszkodzenia mechaniczne, powstałe w czasie przebywania w serwisie.

 • Za sprzęt odebrany po terminie 30 dni od daty wykonania pobierana jest opłata za składowanie w wysokości 5% ceny usługi

  za każdy dzień zwłoki. Po upływie 90 dni sprzęt zostaje zezłomowany.

 • Wymienione części zostaną zwrócone.

   

CZAS NAPRAWY

 

 • Serwis zawsze informuje telefonicznie lub SMS o zakończeniu naprawy i możliwości odebrania sprzętu.

 

KOSZTY NAPRAWY

 

 • Ceny są ustalane przez serwis w oparciu o cennik usług serwisowych dostępny w siedzibie firmy oraz ceny części użytych do naprawy.

 • Serwis dokonuje naprawy zgłoszonych usterek bez dodatkowych ustaleń do kwoty zawartej na karcie serwisowej. W przypadku wykrycia dodatkowych usterek lub możliwości naprawy serwis skontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia zakresu robót.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisu kodeksu cywilnego.